Disclaimer

Het gebruik van de website Trapliften-Traplift is onderworpen aan een aantal voorwaarden en beperkingen.

(Opmerking: Onze privacyverklaring en de disclaimer staan alleen in het Nederlands. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u meer informatie wenst over een van deze secties.)

Algemeen

Het gebruik van de website Trapliften-Traplift en de daarmee verbonden websites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Trapliften-Traplift met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Trapliften-Traplift verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door Trapliften-Traplift worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Trapliften-Traplift zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Trapliften-Traplift uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze website wordt opgenomen of de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Trapliften-Traplift geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, zijn in eigendom of licentie bij Trapliften-Traplift en worden beschermd door het databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Trapliften-Traplift. De inhoud van deze website waarbij een of meer sociale media buttons door Trapliften-Traplift zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door Trapliften-Traplift uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Trapliften-Traplift zich inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. Trapliften-Traplift aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit de inhoud van deze disclaimer worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Klachtenservice

Trapliften-Traplift stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Trapliften-Traplift proberen een passende oplossing te vinden. Raadpleeg hiervoor de gegevens bij contact.

Overig

Trapliften-Traplift is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van deze disclaimer te wijzigen.